Անվճար Առաքում Երևանում

Իմ զամբյուղը

Զամբյուղ

Ընդամենը 1 ամիս՝ մայիսի 1-ից հունիսի 1-ը, Roberto Piraloff-ի բոլոր հաճախորդները, կատարելով միանվագ 60.000 դր և ավելի գնում, կստանան BIG CHECK և հնարավորություն մասնակցելու ավտոմեքենայի մոտակա խաղարկության եզրափակիչ փուլին:

Գովազդային վիճակախաղ

 

 

«Գովազդային վիճակախաղ» անվանումով գովազդային վիճակախաղը (այսուհետ նաև՝ Վիճակախաղ) անցկացվում է «Փիրալյան» ՍՊԸ-ի  (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն) կողմից, որի միջոցով կատարվելու է «Roberto Piraloff» առևտրի սրահներում վաճառվող ապրանքների գովազդումը՝ նպատակ ունենալով մեծացնելու ընկերության իրացումների քանակը. Վիճակախաղը ներքոգրյալ պայմանների կատարման պարագայում հնարավորություն է ընձեռում դրա մասնակիցներին շահել մրցանակ` ավտոմեքենա (ավտոմեքենաների նկարագիրը նշված է Ընկերության պաշտոնական կայքէջում):
Սույն կանոններն իրենցից ներկայացնում են հրապարակային օֆերտա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 451-րդ հոդվածի և 453-րդ հոդվածի 2-րդ մասի տրամաբանությամբ: Սույն կանոններին համապատասխան` որպես վիճակախաղի մասնակից գրանցվելը համարվում է օֆերտայի ակցեպտ: Վիճակախաղին մասնակցելու համար գրանցմամբ մասնակիցը (գնորդը) տալիս է թույլտվությունը` իր անձնական տվյալները վիճակախաղի ամբողջ ընթացքում պահելու, մշակելու և օգտագործելու վերաբերյալ: Սույն օֆերտայի գործողության ժամկետը համընկնում է վիճակախաղի անցկացման ժամկետի հետ: Վիճակախաղը կարող է ցանկացած ժամանակ դադարեցվել ընկերության կողմից՝ արդեն իսկ տրամադրված խաղարկության կտրոններով վիճակախաղը սույն կաննոներին համապատասխան իրականացնելու պայմանով:

 

ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

       1.Վիճակախաղին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ից սկսած Ընկերության՝  Երևան քաղաքում գտնվող ցանկացած 11 խանութ-սրահներից գնումներ կատարել՝ յուրաքանչյուր միանվագ գնումը 30.000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամից ոչ պակաս չափով: Գնման կապակցությամբ տրվում է ՀԴՄ կտրոն, որը գնորդը պարտավոր է պահպանել: Այդ գնման ավարտից հետո գնորդի կամահայտնության պարագայում վերջինիս տրվում է խաղարկության կտրոն (Խաղարկության կտրոնի նմուշը հրապարակվում է Ընկերության կողմից), որն ունի խաղարկությանը մասնակցելու 4 հնարավորություն (կտրոնից առանձնացվում են ըստ ամսաթվերի համապատասխան վիճակախաղի մասնակցությունն ապահովող մասեր, որն այսուհետ կանվանվի Վիճակախաղի կտրոն): Վիճակախաղի դադարեցման կապակցությամբ Ընկերության (իրավասու մարմնի) կողմից որոշում կայացվելու դեպքում, այդ որոշումից հետո արված գնումների կապակցությամբ տրվող խաղարկության կտրոններում համապատասխան փոփոխություններ կարվեն ու կսահմանվեն, որ դրանցով գնորդները կարող են մասնակցել համապատասխանաբար 3 (երեք), 2 (երկու) կամ 1 (մեկ) խաղարկության՝ կախված գնումը կատարելուց հետո սահմանված խաղարկությունների քանակից: Նման որոշման ընդունումից ու դրանից հետո տեղի ունենալիք խաղարկությունների քանակի ու այլ տվյալների մասին տեղեկատվությունը հրապարակվելու է Ընկերության կայքէջում (կայքէջի հասցեն նշվում է խաղարկության կտրոնների վրա):

 

        2.Գնորդի ցանկությամբ խաղարկության կտրոն կարող է տրամադրվել նաև Ընկերության պաշտոնական կայքից առցանց գնումներ կատարելիս: Այդ դեպքում գնորդը պարտավոր է  սույն կանոններով սահմանված կարգով վիճակախաղի կտրոնները գցել Երևան քաղաքի մեր հասցեներում գտնվող սրահներում, իսկ 4-րդ կտրոնը՝ Երևան քաղաքի Լենինգրադյան 50 հասցեի սրահում տեղադրված արկղերում գցել, որի արդյունքում ստանում է խաղարկությանը մասնակցելու հնարավորություն:

 

        3.Յուրաքանչյուր խաղարկության կապակցությամբ, դրա մասին նշումով վիճակախաղի կտրոնով, խաղարկության կտրոնները կարող են տրամադրվել այդ խաղարկության տեղի ունենալուց մինչև 15 օր առաջ, ուստի յուրաքանչյուր խաղարկության կարող է մասնակցել այդ խաղարկության տեղի ունենալուց ոչ ուշ, քան 15 օր ավելի առաջ լրացված ու համապատասխան արկղում գցված վիճակախաղի կտրոնները:

 

        4.Ընկերության կողմից յուրաքանչյուր խաղարկությունից 15 օր առաջ դադարեցվում են խաղարկության այն կտրոնների տրամադրումը գնորդներին, որոնց վրա առկա է նշված խաղարկության նշումով վիճակախաղի կտրոն, փոխարենը պետք է տրամադրվի մոտակա խաղարկությանը հաջորդող 4 խաղարկության նշումով խաղարկության կտրոններ: Յուրաքանչյուր խաղարկության տեղի ունենալու ամսաթվից 14 օր կամ ավելի կարճ ժամկետում լրացված ու խաղարկության արկղը գցված վիճակախաղի կտրոնները, անկախ այդ կտրոնները Ընկերության կողմից տրամադրված լինելու, գնորդի կողմից ստացած կտրոնն ուշացումով արկղը գցելու կամ այլ հանգամանքներից, անվավեր (ուժը կորցրած) են:

 

        5.Խաղարկության կտրոնը տրվում է գնորդի ցանկությամբ: 30.000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամ և ավելի գումարով գնման վերաբերյալ յուրաքանչյուր մեկ ՀԴՄ կտրոնի հետ տրվում է միայն մեկ խաղարկության կտրոն: Գնորդը պարտավոր է ՀԴՄ կտրոնը պահել ամբողջական ու ընթեռնելի վիճակում: 

 

         6.Վիճակախաղի կտրոններից յուրաքանչյուրի վրա գնորդի կողմից պետք է նշվեն գնումը կատարելու ամսաթիվը, իր հեռախոսահամարը և ՀԴՄ կտրոնի համարը: Գնորդը իր ցանկությամբ կարող է մասնակցել խաղարկության բոլոր փուլերին կամ դրանց մի մասին: Գնորդը պետք է ներկայանա խաղարկությանը ՀԴՄ կտրոնի բնօրինակով:

 

         7.Այնուհետև գնորդը Վիճակախաղի կտրոններից 3-ը պետք է գցի դրանցից յուրաքանչյուրի համար տվյալ սրահում տեղադրված արկղում: Վիճակախաղի 4-րդ կտրոնը կարող է գցվել միայն Երևան քաղաքի Լենինգրադյան 50 հասցեում գտնվող խանութ-սրահում դրա համար նախատեսված արկղում: Վիճակախաղի կտրոնները լրացնելը և համապատասխան արկղում գցելը գնորդը պետք է ինքնուրույն կատարի (Ընկերությունն այդ կապակցությամբ որևէ պարտավորություն չունի):

 

         8.Յուրաքանչյուր արկղի վրա նշված է լինելու դրանում գցված Վիճակախաղի կտրոններով խաղարկությունն անցկացնելու ամսաթվերը: Արկղերի և Վիճակախաղի կտրոնների նույնականացումն իրականացվում է խաղարկության ամսաթվերով՝ յուրաքանչյուր Վիճակախաղի կտրոն պետք է գցվի այն արկղում, որի վրա նշված է նույն ամսաթիվը, ինչ տվյալ Վիճակախաղի կտրոնի վրա է: Որևէ պատճառով Վիճակախաղի կտրոնները սխալ արկղ գցվելու դեպքում տվյալ Վիճակախաղի կտրոնները համարվում են անվավեր, դրանք չեն կարող մասնակցել որևէ խաղարկության, իսկ խաղարկության ժամանակ նման կտրոն հանվելու դեպքում նման կտրոնի անվավեր լինելու հիմքով այն որևէ հետևանքի չի հանգեցնում և խաղարկությունը շարունակվում է մինչև սույն կանոններով սահմանված քանակով Վիճակախաղի կտրոններ հանելը: Վիճակախաղի կտրոնները արկղերի մեջ գցելու կապակցությամբ Ընկերությունը որևէ պարտավորություն չունի:

 

         9.Յուրաքանչյուր գնորդ կարող է լրացնել անսահմանափակ քանակությամբ խաղարկության կտրոն` համապատասխանաբար անսահմանափակ թվով գնումներ (յուրաքանչյուր գնման արժեքը ոչ պակաս քան 30.000 ՀՀ դրամ) կատարած լինելու դեպքում` դրանով իսկ մեծացնելով վիճակախաղի արդյունքում շահելու հավանականությունը:

 

        10.Եթե մեկ ՀԴՄ կտրոնով կատարված գնման գինը 30.000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամից ավել է, ապա անկախ գումարի չափից գնորդին տրվում է մեկ Խաղարկության կտրոն, որի վրա առկա են լինելու համապատասխան թվով Վիճակախաղի կտրոններ: Միանվագ 100.000 (հարյուր հազար) դրամ և ավել գումարի գնում կատարելու դեպքում Գնորդն իր ցանկությամբ հնավորություն է ստանում գնման կապակցությամբ տրված մեկ ՀԴՄ կտրոնով մեկ անգամ միանգամից մասնակցելու մոտակա ամսաթվին կայանալիք  խաղարկության երկրորդ փուլին (որպես արտոնություն չմասնակցելով այդ խաղարկության առաջին փուլին):

 

        11.Վիճակախաղի կտրոնի տվյալները լրացվում են Գնորդի (Մասնակցի) կողմից, ով կրում է պատասխանատվություն դրանում լրացված տվյալների իսկության և ամբողջական լինելու համար:

 

        12.Եթե սույն Վիճակախաղին մասնակցելու համար կատարված գնում(ները) վերադարձվում են, ապա Գնորդը տվյալ գնման շրջանակում կորցնում է Վիճակախաղին մասնակցելու իր իրավունքը: Նման Խաղարկության կտրոնը Վիճակախաղի կտրոնների հետ միասին համարվում են անվավեր (ուժը կորցրած) և այդ կտորններով հնարավոր չի լինի մասնակցել Վիճակախաղին:

 

        13.Գնված ապրանքի փոխանակման պարագայում Գնորդի` Վիճակախաղին մասնակցելու իրավունքը պահպանվում է փոխանակման արդյունքում տրված նոր ՀԴՄ կտրոնի հիման վրա, եթե գնված ապրանքի գինը չի նվազում սույն կանոններով սահմանված միանվագ գնման գումարից (նվազագույնը՝ 30.000 ՀՀ դրամ): Այդ դեպքում Գնորդը պարտավոր է Ընկերությանը վերադարձնել նախորդ գնման կապակցությամբ տրված ՀԴՄ կտրոնը, որի տվյալներով մինչ այդ լրացված ու գնորդի կողմից արկղերը գցված Վիճակախաղի կտրոնները համարվում են անվավեր: Որևէ հիմքով անվավեր դարձած վիճակախաղի կտրոնով խաղարկությանը մասնակցել հնարավոր չէ: Նոր ՀԴՄ կտրոնի տվյալներով Գնորդը ստանում է նոր խաղարկության կտրոն ստանալու և դրա վրա առկա վիճակախաղի կտրոնները համապատասխան արկղերում գցելու հնարավորություն:

 

        14.Անձի` Վիճակախաղին մասնակցելու իրավունքը ծագում է սույն կանոններին համապատասխան վիճակախաղի կտրոնները արկղերի մեջ գցելուց հետո:

 

         15.Խաղարկությունների առաջին փուլի անցկացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը նշված է խաղարկության կտրոնների և վիճակախաղի կտրոնների համար նախատեսված արկղերի վրա:

 

         16.Սահմանված օրերին անց է կացվում խաղարկության առաջին փուլն առցանց՝ Ընկերության պաշտոնական ֆեյսբուքյան և իստագրամյան էջերով: Այդ նպատակով Ընկերության բոլոր սրահների տվյալ խաղարկության ամսաթվով արկղերը (միայն Երևան քաղաքի Լենինգրադյան 50 հասցեում գտնվող սրահում տեղադրված արկղի մասով՝ միայն այդ արկղը) խաղավարի կամ վերջինիս կողմից ներգրավված անձի (անձանց) կողմից բացվում և դրանցում առկա Վիճակախաղի կտրոնները լցվում են պտտաարկղի մեջ: Այնուհետև խաղավարը կամ վերջինիս կողմից ներգրավված անձը (անձինք) պտտելով խառնում է վիճակախաղի կտրոնները և սկսում է պտտաարկղից մեկական կտրոն դուրս հանել: Հանված վիճակախաղի կտրոնները համարվում են այդ փուլի հաղթող և դրանցում նշված ՀԴՄ կտրոններն ունեցող մասնակիցները ստանում են խաղարկության հաջորդ փուլի մասնակցելու հնարավություն՝ բացառությամբ սույն կանոններով սահմանված հիմքերով անվավեր ճանաչված վիճակախաղի կտրոնների:

 

          17.Առցանց առաջին փուլի խաղարկություններից յուրաքանչյուրի  ժամանակ հանվում է ընդհանուր 50 (հիսուն) վիճակախաղի կտրոն: Առցանց խաղարկության ժամանակ նշվում և պահպանվում է դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որի միջոցով 2 օր տևողությամբ ապահովվում է խաղարկության տեսագրությունները դիտելու հնարավորությունը: Հանված 50 վիճակախաղի կտրոնի վրա նշված ՀԴՄ կտրոնի համարները և հեռախոսահամարի վերջին 4 թվերը հրապարակվում են Ընկերության կողմից: Առցանց խաղարկության ժամանակ հատարարվում է, որ վիճակախաղի երկրորդ փուլին մասնակցելու համար Ընկերության կողմից սահմանված ժամին մասնակիցները մոտենան Երևան քաղաքի Գրիբոյեդով 25/5 հասցե (կամ Ընկերության որոշմամբ՝ այլ վայր)՝ հաջորդ փուլին մասնակցելու համար: Վիճակախաղի երկրորդ փուլի տարվա, ամսվա, ամսաթվի, ժամի մասին տեղեկատվությունը նշվում է նաև Ընկերության պաշտոնական կայքեջում:

 

           18.Վիճակախաղի երկրորդ փուլին մասնակցելու հնարավորություն են ստանում վիճակախաղի առաջի փուլի ընթացքում հանված 50 վիճակախաղի կտրոններից վավեր վիճակախաղի կտրոններում նշված ՀԴՄ կտրոնն ունեցող և միանվագ 100.000 (հարյուր հազար) դրամ ու ավել գումարի գնում կատարած, միանգամից Վիճակախաղի երկրորդ փուլին մասնակցելու ցանկություն հայտնած անձինք:

 

          19.Վիճակախաղի երկրորդ փուլին մասնակցելու համար առաջին փուլի խաղարկությամբ որոշված վավեր վիճակախաղի կտրոնների ՀԴՄ կտրոնն ունեցող անձինք պարտավոր են սահմանված վիճակախաղի երկրորդ փուլի համար սահմանված ժամանակին անձամբ ներկայանալ Ընկերության կողմից սահմանված վայրը: Մասնակիցների նույնականացումն իրականացվելու է ՀԴՄ կտրոններով՝ ըստ համարների, մասնակիցները պետք է ունենան անձը հաստատող փաստաթուղթ: Մասնակցի վերաբերյալ տեղեկությունները Ընկերության աշխատակցի կողմից նշվում են խաղարկության մասնակիցների գրանցամատյանում:

 

          20.Սահմանված ժամից ուշ (անկախ ուշանալու տևողությունից) ներկայացած, ինչպես նաև անձը հաստատող փաստաթուղթ չունեցող անձինք չեն կարող մասնակցել վիճակախաղի երկրորդ փուլին՝ սույն կանոնների պահանջների խախտման հիմքով:

 

          21.Վիճակախաղի երկրորդ փուլի ժամանակ նախապես սահմանված կարգով ներկայացած մասնակցիները, Ընկերության ներկայացուցչից ստանալով իրենց ՀԴՄ կտրոնների համարներին համապատասխանող Վիճակախաղի կտրոնները, իրենց ձեռքով կտրոնները գցում են համապատասխան պտտաարկղի մեջ:  Ընդ որում՝ առանց ՀԴՄ կտրոնի առկայության կամ ոչ ընթեռնելի, վնասված ՀԴՄ կտրոնով անձը չի կարող մասնակցել վիճակախաղի այս փուլին, նման Վիճակախաղի կտրոնը համարվում է անվավեր: Վիճակախաղի երկրորդ փուլի մասնակից են համարվում սույն կաննոների պահանջներին համապատասխան պտտարկղի մեջ Վիճակախաղի կտրոնները գցած անձինք:

 

          22.Խաղարկության ընթացքում վիճակախաղի բոլոր կտրոնները խառնում են, որից հետո Ընկերության ներգրաված խաղավարի ընտրությամբ ներկաներից պատահականության սկզբունքով հրավիրվում է մեկ անձ, ով պտտարկղից դուրս է հանում մեկ Վիճակախաղի կտրոն:

 

         23.Շահող է համարվում վիճակախաղի երկրորդ փուլի ժամանակ պտտարկղից հանված վիճակախաղի կտրոնի վրա նշված համարով ՀԴՄ կտրոն ներկայացրած անձը (մասնակիցը):

 

        24.Վիճակախաղի երկրորդ փուլի հաղթող մասնակիցը շահում է այդ օրվա խաղարկության համար սահմանված ավտոմեքենան:

 

        25.Իրենց կամահայտնությամբ միանալով սույն վիճակախաղին մասնակիցներն ընդունում են, որ տեղեկացված են վիճակախաղի սույն կանոններին, ինչպես նաև՝ տեղեկացված են խաղարկվող ավտմեքենաների հատկանիշներին և որ որպես շահում տրամադրվող ավտոմեքենաների գնորդը ավտոմեքենան շահող անձն է լինելու, իսկ Ընկերությունը կրելու է այդ ավտոմեքենաների վաճառքի գնի վճարման պարտավորությունը:

 

Ստորև ներկայացնում ենք 27.02.2023 թվականին տեղի ունեցած խաղարկության ժամանակ դուրս եկած
50 մասնակիցների ՀԴՄ կտրոնի թվերը

00007502, 51688, 97216, 00007854, 00033519, 119627, 00036458, 00035320, 21713, 113569, 53516, 113916, 00026516, 76358, 49982, 80635, 71699, 00050439, 66735, 77813,
128729, 00051836, 00008451, 73265, 121763, 103628, 117520, 00029005, 15689, 00026359, 86681, 116580, 49166, 72093, 127694, 120154, 51071, 63314, 94381, 73106, 77973,
132306, 000746642, 00000499, 00041169, 722380, 055972, 19764, 00051856

Ստորև ներկայացնում ենք 27.11.2022 թվականին տեղի ունեցած խաղարկության ժամանակ դուրս եկած

50 մասնակիցների ՀԴՄ կտրոնի թվերը

32751, 51149, 116659, 74360, 33924, 44544, 41837, 43430, 94876, 69130, 68685, 111484, 72608, 115335, 60197, 20094, 33297, 60416, 80064, 114991, 47423, 86153, 72968, 32902, 72795,
117319, 79378, 115577, 6244, 49718, 69016, 112595, 49347, 44394, 43933, 44022, 101829, 11128, 85303, 50560, 83567, 109883, 47555, 14822, 14083, 2599, 48223, 76482, 97777, 85325Ստորև ներկայացնում ենք 28.08.2022 թվականին տեղի ունեցած խաղարկության ժամանակ դուրս եկած 50 մասնակիցների
ՀԴՄ կտրոնի թվերը և հեռախոսահամարի վերջին 4 նիշերը.

ԿՀ-88176 Հեռ-7755, ԿՀ-72627 Հեռ-4441, ԿՀ-51259 Հեռ-9897, ԿՀ-92660 Հեռ-9842, ԿՀ-38715 Հեռ-9958, ԿՀ-57956 Հեռ-4333, ԿՀ-52594 Հեռ-9332, ԿՀ-50390 Հեռ-9496, ԿՀ-54119 Հեռ-9145, ԿՀ-62921 Հեռ-7708, ԿՀ-48840 Հեռ-9326, ԿՀ-20201 Հեռ-9130, ԿՀ-51703 Հեռ-9448, ԿՀ-81464 Հեռ-7797, ԿՀ-100187 Հեռ-9853, ԿՀ-46896 Հեռ-5505, ԿՀ-54079 Հեռ-9314, ԿՀ-48683 Հեռ-9944, ԿՀ-54192 Հեռ-8035, ԿՀ-21249 Հեռ-9171, ԿՀ-90055 Հեռ-9777, ԿՀ-73936 Հեռ-9499, ԿՀ-87682 Հեռ-9822, ԿՀ-23098 Հեռ-7722, ԿՀ-36888 Հեռ-7333, ԿՀ-43900 Հեռ-9958, ԿՀ-05285 Հեռ-9911, ԿՀ-35989 Հեռ-5551, ԿՀ-96321 Հեռ-9326, ԿՀ-31945 Հեռ-9660, ԿՀ-44057 Հեռ-9448, ԿՀ-51498 Հեռ-9167, ԿՀ-75844 Հեռ-9819, ԿՀ-34789 Հեռ-9948, ԿՀ-71285 Հեռ-4110, ԿՀ-24534 Հեռ-5550, ԿՀ-02369 Հեռ-5584, ԿՀ-40170 Հեռ-9525, ԿՀ-03046 Հեռ-3383, ԿՀ-32273 Հեռ-9148, ԿՀ-01914 Հեռ-9999, ԿՀ-17348 Հեռ-9389, ԿՀ-38621 Հեռ-4314, ԿՀ-74240 Հեռ-4102, ԿՀ-40285 Հեռ-9141, ԿՀ-90918 Հեռ-9325, ԿՀ-89076 Հեռ-8908, ԿՀ-47735 Հեռ-3362, ԿՀ-83095 Հեռ-9850, ԿՀ-90778 Հեռ-9129Ստորև ներկայացնում ենք 29.05.2022 թվականին տեղի ունեցած խաղարկության ժամանակ դուրս եկած 50 մասնակիցների
ՀԴՄ կտրոնի թվերը և հեռախոսահամարի վերջին 4 նիշերը.

ԿՀ-50921 Հեռ-3656, ԿՀ-10679 Հեռ-9245, ԿՀ-85868 Հեռ-3060, ԿՀ-75584 Հեռ-3410, ԿՀ-18409 Հեռ-5088, ԿՀ-33380 Հեռ-7620, ԿՀ-34278 Հեռ-7088, ԿՀ-50013 Հեռ-6353, ԿՀ-18586 Հեռ-3505, ԿՀ-72946 Հեռ-2774, ԿՀ-48091 Հեռ-9113, ԿՀ-13282 Հեռ-8831, ԿՀ-27514 Հեռ-5859, ԿՀ-12434 Հեռ-2003, ԿՀ-76715 Հեռ-4100, ԿՀ-85030 Հեռ-4860, ԿՀ-50942 Հեռ-8089, ԿՀ-18549 Հեռ-5362, ԿՀ-81876 Հեռ-1060, ԿՀ-9572 Հեռ-9284, ԿՀ-75790 Հեռ-3388, ԿՀ-9288 Հեռ-3438, ԿՀ-72866 Հեռ-8889, ԿՀ-15887 Հեռ-8402, ԿՀ-83204 Հեռ-1710, ԿՀ-51287 Հեռ-0350, ԿՀ-21675 Հեռ-4717, ԿՀ-21578 Հեռ-0177, ԿՀ-27023 Հեռ-5531, ԿՀ-73272 Հեռ-2174, ԿՀ-18328 Հեռ-5005, ԿՀ-16315 Հեռ-1717, ԿՀ-87242 Հեռ-1610, ԿՀ-82509 Հեռ-3355, ԿՀ-74625 Հեռ-4117, ԿՀ-52573 Հեռ-7907, ԿՀ-84680 Հեռ-6204, ԿՀ-34012 Հեռ-5944, ԿՀ-46357 Հեռ-2561, ԿՀ-71551 Հեռ-0507, ԿՀ-73675 Հեռ-4854, ԿՀ-45096 Հեռ-3819, ԿՀ-46285 Հեռ-4800, ԿՀ-78762 Հեռ-9560, ԿՀ-75796 Հեռ-5213, ԿՀ-46368 Հեռ-0055, ԿՀ-82326 Հեռ-4770, ԿՀ-31656 Հեռ-0297, ԿՀ-43054 Հեռ-7103, ԿՀ-51384 Հեռ-4665
 

Ստորև ներկայացնում ենք 27.02.2022 թվականին տեղի ունեցած խաղարկության ժամանակ դուրս եկած 50 մասնակիցների
ՀԴՄ կտրոնի թվերը և հեռախոսահամարի վերջին 4 նիշերը.


 ԿՀ-46919 Հեռ-9096, ԿՀ-74095 Հեռ-6694, ԿՀ-16014 Հեռ-5654, ԿՀ-24737 Հեռ-1181, ԿՀ-10875 Հեռ-1188, ԿՀ-43967 Հեռ-3578, ԿՀ-70924 Հեռ-4217, ԿՀ-75847 Հեռ-8990, ԿՀ-45452 Հեռ-6335, ԿՀ-32611 Հեռ-9343, ԿՀ-44553 Հեռ-5072, ԿՀ-75596 Հեռ-7201,     ԿՀ-73951 Հեռ-4453, ԿՀ-44976 Հեռ-2684, ԿՀ-44151 Հեռ-5079, ԿՀ-32035 Հեռ-4858, ԿՀ-19889 Հեռ-6781, ԿՀ-33948 Հեռ-0984, ԿՀ-75254 Հեռ-1505, ԿՀ-78683 Հեռ-7568, ԿՀ-46758 Հեռ-3734, ԿՀ-73194 Հեռ-3717, ԿՀ-32772 Հեռ-0201, ԿՀ-32414 Հեռ-1111,      ԿՀ-75585 Հեռ-0300, ԿՀ-73585 Հեռ-1764, ԿՀ-32521 Հեռ-6015, ԿՀ-46479 Հեռ-0877, ԿՀ-15766 Հեռ-0113, ԿՀ-43252 Հեռ-1097, ԿՀ-74101 Հեռ-5806, ԿՀ-46287 Հեռ-1010, ԿՀ-42484 Հեռ-7075, ԿՀ-75906 Հեռ-3685, ԿՀ-46906 Հեռ-4510, ԿՀ-14217 Հեռ-8988,   ԿՀ-78870 Հեռ-1129, ԿՀ-75416 Հեռ-6374, ԿՀ-15742 Հեռ-6522, ԿՀ-13217 Հեռ-2767, ԿՀ-74665 Հեռ-5404, ԿՀ-78946 Հեռ-9488, ԿՀ-46487 Հեռ-5333, ԿՀ-46957 Հեռ-5544, ԿՀ-44193 Հեռ-0625, ԿՀ-78669 Հեռ-8180, ԿՀ-72842 Հեռ-4244, ԿՀ-32442 Հեռ-9098

 

Ստորև ներկայացնում ենք 27.05.2023 թվականին տեղի ունեցած խաղարկության ժամանակ դուրս եկած 50 մասնակիցների
ՀԴՄ կտրոնի թվերը և հեռախոսահամարի վերջին 4 նիշերը.

ԿՀ-73738; 81987; 00410; 90154; 100623; 28588; 00051834; 122176; 110936, 15347;
35196; 71130; 77889; 52489; 76084; 74853; 73685; 15931; 118926; 00052976;
73822; 00016532; 70193; 114454; 00002800; 118502; 00051950; 00037586; 34370; 00028171;
64961; 118947; 54819; 130347; 81220; 77189; 140723; 00044561; 16079; 126527;
131565; 5711; 40513; 29329; 00013719; 57368; 00001852; 00026986; 00026508; 18662


Ստորև ներկայացնում ենք 26.08.2023 թվականին տեղի ունեցած խաղարկության ժամանակ դուրս եկած 50 մասնակիցների
ՀԴՄ կտրոնի թվերը և հեռախոսահամարի վերջին 4 նիշերը.


ԿՀ-073986; 00057974; 00043750; 88864; 124112; 76807; 116631; 70099; 60640; 81769;
71397; 34233; 131847; 87720; 80183; 10310; 74102; 33214; 000530203; 120276;
16521; 55253; 00061831; 77957; 14401; 121138; 00006322; 153289; 35884; 55316;
138289; 72221; 00121629; 00009440; 0009233; 83669; 74572; 19066; 129875; 00002678;
60343; 109928; 72500; 118214; 57539; 8889; 00050595; 12178; 46634; 00027137


Ստորև ներկայացնում ենք 25.11.2023 թվականին տեղի ունեցած խաղարկության ժամանակ դուրս եկած 50 մասնակիցների
ՀԴՄ կտրոնի թվերը


81210, 97178, 8735, 33294, 71625, 00024923, 78048, 74597, 160178, 72989, 33716, 73892, 00000132,
75139, 4446, 1439, 00000680, 80500, 85144, 72558, 00000806, 25870, 16781, 87444, 83270, 84306,
00019837, 154629, 00013720, 84202, 72968, 26193, 75022, 77260, 160869, 48474, 80187, 38353,
00008643, 85299, 159571, 53603, 89538, 15132, 31119, 126010, 00000267, 81790, 56186, 00053275

Ստորև ներկայացնում ենք 24.02.2024 թվականին տեղի ունեցած խաղարկության ժամանակ դուրս եկած 50 մասնակիցների
ՀԴՄ կտրոնի թվերը

9120, 11474, 97151, 11617, 10277, 9133, 10452, 14726, 3164, 86326, 3011, 160874, 8151, 00000202,
00071432, 39910, 1000, 26632, 26655, 68171, 52167, 153249, 18488, 156917, 90585, 157164, 159112,
00063486, 146827, 137681, 81432, 80689, 29272, 62901, 28299, 30184, 35452, 85464, 84892, 142253,
138592, 10584, 5485, 79589, 3274, 19481, 6917, 9638, 23702, 00056912

 

 

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ընկերության  վաճառասրահների աշխատակիցները, նրանց ընտանիքի անդամները չեն կարող մասնակցել վիճակախաղին:
Նշված անձանց` վիճակախաղին  մասնակցելու և շահելու դեպքում նվեր-մրցանակը չի հանձնվի տվյալ անձին /անձանց/: