ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂ
 
«Գովազդային վիճակախաղ» անվանումով գովազդային վիճակախաղը (այսուհետ նաև՝ Վիճակախաղ) անցկացվում է «Փիրալյան» ՍՊԸ-ի  (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն) կողմից, որի միջոցով կատարվելու է «Roberto Piraloff» առևտրի սրահներում վաճառվող ապրանքների գովազդումը՝ նպատակ ունենալով մեծացնելու ընկերության իրացումների քանակը. Վիճակախաղը ներքոգրյալ պայմանների կատարման պարագայում հնարավորություն է ընձեռում դրա մասնակիցներին շահել մրցանակ` ավտոմեքենա (ավտոմեքենաների նկարագիրը նշված է Ընկերության պաշտոնական կայքէջում):
Սույն կանոններն իրենցից ներկայացնում են հրապարակային օֆերտա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 451-րդ հոդվածի և 453-րդ հոդվածի 2-րդ մասի տրամաբանությամբ: Սույն կանոններին համապատասխան` որպես վիճակախաղի մասնակից գրանցվելը համարվում է օֆերտայի ակցեպտ: Վիճակախաղին մասնակցելու համար գրանցմամբ մասնակիցը (գնորդը) տալիս է թույլտվությունը` իր անձնական տվյալները վիճակախաղի ամբողջ ընթացքում պահելու, մշակելու և օգտագործելու վերաբերյալ: Սույն օֆերտայի գործողության ժամկետը համընկնում է վիճակախաղի անցկացման ժամկետի հետ: Վիճակախաղը կարող է ցանկացած ժամանակ դադարեցվել ընկերության կողմից՝ արդեն իսկ տրամադրված խաղարկության կտրոններով վիճակախաղը սույն կաննոներին համապատասխան իրականացնելու պայմանով:

 

ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

       1.Վիճակախաղին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ից սկսած Ընկերության՝  Երևան քաղաքում գտնվող ցանկացած 11 խանութ-սրահներից գնումներ կատարել՝ յուրաքանչյուր միանվագ գնումը 30.000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամից ոչ պակաս չափով: Գնման կապակցությամբ տրվում է ՀԴՄ կտրոն, որը գնորդը պարտավոր է պահպանել: Այդ գնման ավարտից հետո գնորդի կամահայտնության պարագայում վերջինիս տրվում է խաղարկության կտրոն (Խաղարկության կտրոնի նմուշը հրապարակվում է Ընկերության կողմից), որն ունի խաղարկությանը մասնակցելու 4 հնարավորություն (կտրոնից առանձնացվում են ըստ ամսաթվերի համապատասխան վիճակախաղի մասնակցությունն ապահովող մասեր, որն այսուհետ կանվանվի Վիճակախաղի կտրոն): Վիճակախաղի դադարեցման կապակցությամբ Ընկերության (իրավասու մարմնի) կողմից որոշում կայացվելու դեպքում, այդ որոշումից հետո արված գնումների կապակցությամբ տրվող խաղարկության կտրոններում համապատասխան փոփոխություններ կարվեն ու կսահմանվեն, որ դրանցով գնորդները կարող են մասնակցել համապատասխանաբար 3 (երեք), 2 (երկու) կամ 1 (մեկ) խաղարկության՝ կախված գնումը կատարելուց հետո սահմանված խաղարկությունների քանակից: Նման որոշման ընդունումից ու դրանից հետո տեղի ունենալիք խաղարկությունների քանակի ու այլ տվյալների մասին տեղեկատվությունը հրապարակվելու է Ընկերության կայքէջում (կայքէջի հասցեն նշվում է խաղարկության կտրոնների վրա):

 

        2.Գնորդի ցանկությամբ խաղարկության կտրոն կարող է տրամադրվել նաև Ընկերության պաշտոնական կայքից առցանց գնումներ կատարելիս: Այդ դեպքում գնորդը պարտավոր է  սույն կանոններով սահմանված կարգով վիճակախաղի կտրոնները գցել Երևան քաղաքի Գրիբոյեդով 25/5 հասցեի սրահում, իսկ 4-րդ կտրոնը՝ Երևան քաղաքի Լենինգրադյան 50 հասցեի սրահում տեղադրված արկղերում գցել, որի արդյունքում ստանում է խաղարկությանը մասնակցելու հնարավորություն:

 

        3.Յուրաքանչյուր խաղարկության կապակցությամբ, դրա մասին նշումով վիճակախաղի կտրոնով, խաղարկության կտրոնները կարող են տրամադրվել այդ խաղարկության տեղի ունենալուց մինչև 15 օր առաջ, ուստի յուրաքանչյուր խաղարկության կարող է մասնակցել այդ խաղարկության տեղի ունենալուց ոչ ուշ, քան 15 օր ավելի առաջ լրացված ու համապատասխան արկղում գցված վիճակախաղի կտրոնները:

 

        4.Ընկերության կողմից յուրաքանչյուր խաղարկությունից 15 օր առաջ դադարեցվում են խաղարկության այն կտրոնների տրամադրումը գնորդներին, որոնց վրա առկա է նշված խաղարկության նշումով վիճակախաղի կտրոն, փոխարենը պետք է տրամադրվի մոտակա խաղարկությանը հաջորդող 4 խաղարկության նշումով խաղարկության կտրոններ: Յուրաքանչյուր խաղարկության տեղի ունենալու ամսաթվից 14 օր կամ ավելի կարճ ժամկետում լրացված ու խաղարկության ակղը գցված վիճակախաղի կտրոնները, անկախ այդ կտրոնները Ընկերության կողմից տրամադրված լինելու, գնորդի կողմից ստացած կտրոնն ուշացումով արկղը գցելու կամ այլ հանգամանքներից, անվավեր (ուժը կորցրած) են:

 

        5.Խաղարկության կտրոնը տրվում է գնորդի ցանկությամբ: 30.000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամ և ավելի գումարով գնման վերաբերյալ յուրաքանչյուր մեկ ՀԴՄ կտրոնի հետ տրվում է միայն մեկ խաղարկության կտրոն: Գնորդը պարտավոր է ՀԴՄ կտրոնը պահել ամբողջական ու ընթեռնելի վիճակում:

 

         6.Վիճակախաղի կտրոններից յուրաքանչյուրի վրա գնորդի կողմից պետք է նշվեն գնումը կատարելու ամսաթիվը, իր հեռախոսահամարը և ՀԴՄ կտրոնի համարը: Գնորդը իր ցանկությամբ կարող է մասնակցել խաղարկության բոլոր փուլերին կամ դրանց մի մասին:

 

         7.Այնուհետև գնորդը Վիճակախաղի կտրոններից 3-ը պետք է գցի դրանցից յուրաքանչյուրի համար տվյալ սրահում տեղադրված արկղում: Վիճակախաղի 4-րդ կտրոնը կարող է գցվել միայն Երևան քաղաքի Լենինգրադյան 50 հասցեում գտնվող խանութ-սրահում դրա համար նախատեսված արկղում: Վիճակախաղի կտրոնները լրացնելը և համապատասխան արկղում գցելը գնորդը պետք է ինքնուրույն կատարի (Ընկերությունն այդ կապակցությամբ որևէ պարտավորություն չունի):

 

         8.Յուրաքանչյուր արկղի վրա նշված է լինելու դրանում գցված Վիճակախաղի կտրոններով խաղարկությունն անցկացնելու ամսաթվերը: Արկղերի և Վիճակախաղի կտրոնների նույնականացումն իրականացվում է խաղարկության ամսաթվերով՝ յուրաքանչյուր Վիճակախաղի կտրոն պետք է գցվի այն արկղում, որի վրա նշված է նույն ամսաթիվը, ինչ տվյալ Վիճակախաղի կտրոնի վրա է: Որևէ պատճառով Վիճակախաղի կտրոնները սխալ արկղ գցվելու դեպքում տվյալ Վիճակախաղի կտրոնները համարվում են անվավեր, դրանք չեն կարող մասնակցել որևէ խաղարկության, իսկ խաղարկության ժամանակ նման կտրոն հանվելու դեպքում նման կտրոնի անվավեր լինելու հիմքով այն որևէ հետևանքի չի հանգեցնում և խաղարկությունը շարունակվում է մինչև սույն կանոններով սահմանված քանակով Վիճակախաղի կտրոններ հանելը: Վիճակախաղի կտրոնները արկղերի մեջ գցելու կապակցությամբ Ընկերությունը որևէ պարտավորություն չունի:

 

         9.Յուրաքանչյուր գնորդ կարող է լրացնել անսահմանափակ քանակությամբ խաղարկության կտրոն` համապատասխանաբար անսահմանափակ թվով գնումներ (յուրաքանչյուր գնման արժեքը ոչ պակաս քան 30.000 ՀՀ դրամ) կատարած լինելու դեպքում` դրանով իսկ մեծացնելով վիճակախաղի արդյունքում շահելու հավանականությունը:

 

        10.Եթե մեկ ՀԴՄ կտրոնով կատարված գնման գինը 30.000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամից ավել է, ապա անկախ գումարի չափից գնորդին տրվում է մեկ Խաղարկության կտրոն, որի վրա առկա են լինելու համապատասխան թվով Վիճակախաղի կտրոններ:

 

        11.Վիճակախաղի կտրոնի տվյալները լրացվում են Գնորդի (Մասնակցի) կողմից, ով կրում է պատասխանատվություն դրանում լրացված տվյալների իսկության և ամբողջական լինելու համար:

 

        12.Եթե սույն Վիճակախաղին մասնակցելու համար կատարված գնում(ները) վերադարձվում են, ապա Գնորդը տվյալ գնման շրջանակում կորցնում է Վիճակախաղին մասնակցելու իր իրավունքը: Նման Խաղարկության կտրոնը Վիճակախաղի կտրոնների հետ միասին համարվում են անվավեր (ուժը կորցրած) և այդ կտորններով հնարավոր չի լինի մասնակցել Վիճակախաղին:

 

        13.Գնված ապրանքի փոխանակման պարագայում Գնորդի` Վիճակախաղին մասնակցելու իրավունքը պահպանվում է փոխանակման արդյունքում տրված նոր ՀԴՄ կտրոնի հիման վրա, եթե գնված ապրանքի գինը չի նվազում սույն կանոններով սահմանված միանվագ գնման գումարից (նվազագույնը՝ 30.000 ՀՀ դրամ): Այդ դեպքում Գնորդը պարտավոր է Ընկերությանը վերադարձնել նախորդ գնման կապակցությամբ տրված ՀԴՄ կտրոնը, որի տվյալներով մինչ այդ լրացված ու գնորդի կողմից արկղերը գցված Վիճակախաղի կտրոնները համարվում են անվավեր: Որևէ հիմքով անվավեր դարձած վիճակախաղի կտրոնով խաղարկությանը մասնակցել հնարավոր չէ: Նոր ՀԴՄ կտրոնի տվյալներով Գնորդը ստանում է նոր խաղարկության կտրոն ստանալու և դրա վրա առկա վիճակախաղի կտրոնները համապատասխան արկղերում գցելու հնարավորություն:

 

        14.Անձի` Վիճակախաղին մասնակցելու իրավունքը ծագում է սույն կանոններին համապատասխան վիճակախաղի կտրոնները ակղերի մեջ գցելուց հետո:

 

         15.Խաղարկությունների առաջին փուլի անցկացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը նշված է խաղարկության կտրոնների և վիճակախաղի կտրոնների համար նախատեսված արկղերի վրա:

 

         16.Սահմանված օրերին անց է կացվում խաղարկության առաջին փուլն առցանց՝ Ընկերության պաշտոնական ֆեյսբուքյան և իստագրամյան էջերով: Այդ նպատակով Ընկերության բոլոր սրահների տվյալ խաղարկության ամսաթվով արկղերը (միայն Երևան քաղաքի Լենինգրադյան 50 հասցեում գտնվող սրահում տեղադրված արկղի մասով՝ միայն այդ արկղը) խաղավարի կամ վերջինիս կողմից ներգրավված անձի (անձանց) կողմից բացվում և դրանցում առկա Վիճակախաղի կտրոնները լցվում են պտտաարկղի մեջ: Այնուհետև խաղավարը կամ վերջինիս կողմից ներգրավված անձը (անձինք) պտտելով խառնում է վիճակախաղի կտրոնները և սկսում է պտտաարկղից մեկական կտրոն դուրս հանել: Հանված վիճակախաղի կտրոնները համարվում են այդ փուլի հաղթող և դրանցում նշված ՀԴՄ կտրոններն ունեցող մասնակիցները ստանում են խաղարկության հաջորդ փուլի մասնակցելու հնարավություն՝ բացառությամբ սույն կանոններով սահմանված հիմքերով անվավեր ճանաչված վիճակախաղի կտրոնների:

 

          17.Առցանց առաջին փուլի խաղարկություններից յուրաքանչյուրի  ժամանակ հանվում է ընդհանուր 50 (հիսուն) վիճակախաղի կտրոն: Առցանց խաղարկության ժամանակ նշվում և պահպանվում է դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որի միջոցով 2 օր տևողությամբ ապահովվում է խաղարկության տեսագրությունները դիտելու հնարավորությունը: Հանված 50 վիճակախաղի կտրոնի վրա նշված ՀԴՄ կտրոնի համարները և հեռախոսահամարի վերջին 4 թվերը հրապարակվում են Ընկերության կողմից: Առցանց խաղարկության ժամանակ հատարարվում է, որ վիճակախաղի երկրորդ փուլին մասնակցելու համար Ընկերության կողմից սահմանված ժամին մասնակիցները մոտենան Երևան քաղաքի Գրիբոյեդով 25/5 հասցե (կամ Ընկերության որոշմամբ՝ այլ վայր)՝ հաջորդ փուլին մասնակցելու համար: Վիճակախաղի երկրորդ փուլի տարվա, ամսվա, ամսաթվի, ժամի մասին տեղեկատվությունը նշվում է նաև Ընկերության պաշտոնական կայքեջում:

 

           18.Վիճակախաղի երկրորդ փուլին մասնակցելու հնարավորություն են ստանում վիճակախաղի առաջին փուլի ընթացքում հանված 50 վիճակախաղի կտրոններից վավեր վիճակախաղի կտրոններում նշված ՀԴՄ կտրոնն ունեցող անձինք:

 

          19.Վիճակախաղի երկրորդ փուլին մասնակցելու համար առաջին փուլի խաղարկությամբ որոշված վավեր վիճակախաղի կտրոնների ՀԴՄ կտրոնն ունեցող անձինք պարտավոր են սահմանված վիճակախաղի երկրորդ փուլի համար սահմանված ժամանակին անձամբ ներկայանալ Ընկերության կողմից սահմանված վայրը: Մասնակիցների նույնականացումն իրականացվելու է ՀԴՄ կտրոններով՝ ըստ համարների, մասնակիցները պետք է ունենան անձը հաստատող փաստաթուղթ: Մասնակցի վերաբերյալ տեղեկությունները Ընկերության աշխատակցի կողմից նշվում են խաղարկության մասնակիցների գրանցամատյանում:

 

          20.Սահմանված ժամից ուշ (անկախ ուշանալու տևողությունից) ներկայացած, ինչպես նաև անձը հաստատող փաստաթուղթ չունեցող անձինք չեն կարող մասնակցել վիճակախաղի երկրորդ փուլին՝ սույն կանոնների պահանջների խախտման հիմքով:

 

          21.Վիճակախաղի երկրորդ փուլի ժամանակ նախապես սահմանված կարգով ներկայացած մասնակցիները, Ընկերության ներկայացուցչից ստանալով իրենց ՀԴՄ կտրոնների համարներին համապատասխանող Վիճակախաղի կտրոնները, իրենց ձեռքով կտրոնները գցում են համապատասխան պտտաարկղի մեջ:  Ընդ որում՝ առանց ՀԴՄ կտրոնի առկայության կամ ոչ ընթեռնելի, վնասված ՀԴՄ կտրոնով անձը չի կարող մասնակցել վիճակախաղի այս փուլին, նման Վիճակախաղի կտրոնը համարվում է անվավեր: Վիճակախաղի երկրորդ փուլի մասնակից են համարվում սույն կաննոների պահանջներին համապատասխան պտտարկղի մեջ Վիճակախաղի կտրոնները գցած անձինք:

 

          22.Խաղարկության ընթացքում վիճակախաղի բոլոր կտրոնները խառնում են, որից հետո Ընկերության ներգրաված խաղավարի ընտրությամբ ներկաներից պատահականության սկզբունքով հրավիրվում է մեկ անձ, ով պտտարկղից դուրս է հանում մեկ Վիճակախաղի կտրոն:

 

         23.Շահող է համարվում վիճակախաղի երկրորդ փուլի ժամանակ պտտարկղից հանված վիճակախաղի կտրոնի վրա նշված համարով ՀԴՄ կտրոն ներկայացրած անձը (մասնակիցը):

 

        24.Վիճակախաղի երկրորդ փուլի հաղթող մասնակիցը շահում է այդ օրվա խաղարկության համար սահմանված ավտոմեքենան:

 

        25.Իրենց կամահայտնությամբ միանալով սույն վիճակախաղին մասնակիցներն ընդունում են, որ տեղեկացված են վիճակախաղի սույն կանոններին, ինչպես նաև՝ տեղեկացված են խաղարկվող ավտմեքենաների հատկանիշներին և որ որպես շահում տրամադրվող ավտոմեքենաների գնորդը ավտոմեքենան շահող անձն է լինելու, իսկ Ընկերությունը կրելու է այդ ավտոմեքենաների վաճառքի գնի վճարման պարտավորությունը:

 

 
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ընկերության  վաճառասրահների աշխատակիցները, նրանց ընտանիքի անդամները չեն կարող մասնակցել վիճակախաղին:
Նշված անձանց` վիճակախաղին  մասնակցելու և շահելու դեպքում նվեր-մրցանակը չի հանձնվի տվյալ անձին /անձանց/: